POOQ Blog

Kogel bijna door de kerk. Kamermeerderheid voor behoud zelfstandigenaftrek

Gepubliceerd op 04-06-2015

NVJ-secretaris Thomas Bruning; ‘We kunnen de petitie zelfstandigenaftrek wel sluiten, regeringspartijen beloven dat aftrek blijft’. Ed Groot (PvdA) en Erik Ziengs (VVD) zijn voor continuering van de aftrek en hiermee is er een kamermeerderheid  voor behoud van dit fiscaal voordeel zo goed als zeker een feit.
 
Eric Wiebes
Aanleiding voor de petitie was dat Eric Wiebes van Financiën het belastingstelsel wil herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers wil beperken om het ‘zzp-schap’ minder aantrekkelijk te maken. Schijnzelfstandigheid wordt met de zelfstandigenaftrek teveel in de hand gewerkt.
 
Ed Groot
Zoals het er nu naar uitziet blijft de zelfstandigenaftrek bestaan. “Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is volstrekt niet aan de orde” aldus Ed Groot. Neemt niet weg dat de schijnconstructies bij werkgevers aangepakt moet worden; “Dat is in het belang van de zzp’ers, want het alternatief is een race naar de bodem. De tarieven worden steeds lager, mensen beconcurreren elkaar. Dat moeten we niet willen.”

Nieuwe wet moet rol intermediairs zzp'ers goed borgen

Gepubliceerd op 02-06-2015
De rol van intermediairs die bemiddelen tussen zzp'ers en opdrachtgevers moet goed geborgd blijven onder het aanpaste wetsvoorstel "Alternatief voor Beschikking geen loonheffing" (BGL). Deze week kunnen Kamerleden reageren op een brief en een nota van wijzigingen die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Het wetvoorstel voorziet in (sectorale) modelovereenkomsten ten behoeve van inhuur van zzp'ers. De ABU voorziet een lappendeken aan overeenkomsten en pleit voor eigen modelovereenkomsten voor de bemiddeling van zzp'ers. De branchevereniging vraagt nadrukkelijk aandacht voor de rol van intermediairs op de arbeidsmarkt.
 
Uit onderzoek van de ZZP Barometer blijkt dat 80% van de zzp'ers wel eens opdrachten via bemiddelende organisaties verkrijgt en dat percentage groeit. Tevens blijkt dat 35% van de zzp'ers echt is aangewezen op een intermediair om opdrachten te kunnen verwerven.
 
Onderzoek van de ABU van vorig jaar wees uit dat 60% van de onderzochte leden actief is of wil worden in zzp-bemiddeling. ABU-leden bieden in de praktijk een steeds breder palet van diensten aan om werk mogelijk te maken, inmiddels dus ook op grote schaal ten behoeve van zelfstandige professionals.
 
Geen drempels
Het wetsvoorstel voorziet in (sectorale) modelovereenkomsten ten behoeve van de inhuur van zzp'ers. Belangenorganisaties van opdrachtgevers of opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers kunnen overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Deze zal daar dan een oordeel over geven. Het doel van het wetsvoorstel is verbetering van handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en zzp'ers.
 
"Ook onder dit nieuwe wetvoorstel moet het mogelijk blijven voor intermediairs om hun belangrijke rol op de arbeidsmarkt te kunnen blijven vervullen", aldus ABU-directeur Jurriën Koops. "Het voorstel mag geen drempels opwerpen om met intermediairs te werken. Als ik voorzie wat een enorme hoeveelheid modelovereenkomsten er gaat ontstaan, is dat slecht werkbaar voor intermediairs. Wij vinden het belangrijk dat intermediairs over eigen modelovereenkomsten moeten kunnen beschikken. Uiteindelijk moet de praktijk gaan uitwijzen of het wetsvoorstel werkbaar is."
 
Breed perspectief
De ABU vindt ook dat eerst de uitkomsten van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar zzp'ers afgewacht moeten worden, voordat het Wetvoorstel deregulering arbeidsrelaties (zoals het wetvoorstel nu officieel heet) in de Tweede Kamer kan worden behandeld. Op deze wijze wordt bereikt dat er in een breder perspectief over de inbedding van de zzp'er in het sociaaleconomisch stelsel in de Tweede Kamer kan worden gesproken.

Zijlstra: zzp'er niet het probleem, maar de oplossing

Gepubliceerd op 01-06-2015
VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft het op het partijcongres opgenomen voor bedrijven die zzp'ers en mensen met een tijdelijk contract inhuren. Hij vindt dat de arbeidsmarkt onvoldoende is voorbereid op de toekomst en wil dat werkgevers verlost worden van de ballast van vaste contracten, zodat ze sneller nieuwe mensen kunnen aannemen. 
 
"De zekerheid die een vast contract lijkt te bieden, is vooral een schijnzekerheid. Ontslag is vaak toch onvermijdelijk als je bedrijf in de problemen komt", zei Zijlstra in een toespraak.
 
Doordat mensen als zzp'er aan de slag gaan, hebben ze een baan, hebben ze een inkomen. Dat gaan we hun niet afnemen.
 
Zijlstra
Volgens Zijlstra moeten flexibele arbeidscontracten de norm worden. Hij vindt dat er nu te veel regelingen zijn die bedoeld zijn om mensen te beschermen, maar hen in de praktijk uitsluiten van de arbeidsmarkt. 
Zijlstra gaf als voorbeeld een 60-jarige man die in de bouw aan de slag wil. "Denkt u dat een werkgever hem dan een vast contract geeft? Nee, natuurlijk niet." Hij zei af te willen van "de dwangbuis van collectieve arbeidsovereenkomsten".
 
Oplossing
"Doordat mensen als zzp'er aan de slag gaan, hebben ze een baan, hebben ze een inkomen. Dat gaan we hun niet afnemen. In de huidige starre arbeidsmarkt zijn zzp'ers niet een probleem, maar de oplossing."
 
De toespraak van Zijlstra lijkt niet in lijn met het standpunt van het kabinet. PvdA-minister Asscher wil juist schijnconstructies aanpakken zoals in de postsector, zodat werknemers meer rechten krijgen.
Links siddert voor toekomst
 
Zijlstra hekelde in zijn toespraak ook het "achteruitgangspessimisme" van linkse politici. "Ze zijn bang voor veranderingen, ze sidderen voor de toekomst. Joop den Uyl stelde al eens voor om een automatiseringsheffing in te voeren om oude banen te beschermen. Kunt u zich dat voorstellen? Een boete op vooruitgang? Een IT-taks? Tsja."
 
De VVD-politicus zei dat de robot het nieuwe schrikbeeld is van links. "Linkse politici zijn er net zo bang voor als ze eerder waren voor de stoommachine of de computer. En ja, natuurlijk verdwijnen sommige banen door nieuwe technologieën. Maar dat betekent niet dat er minder werk is. Integendeel." 

Voor de zzp’er; de hypotheek mogelijkheden per bank.

Gepubliceerd op 08-04-2015
Het kopen van een eigen huis is voor mensen zonder een vast arbeidscontract een heikele zaak. Al jarenlang wordt er vooral door flexwerkers en ZZP’ers geklaagd dat de bank zo moeilijk doet als ze om een hypotheek vragen.   De Vereniging Eigen Huis heeft onderzocht hoe de huidige hypotheekmarkt voor deze groep er uit ziet. De verschillen tussen de banken zijn vooral voor ZZP’ers groot.  
 
 
ABN AMRO
Vanaf drie jaar zelfstandig: 100% van het gemiddeld jaarinkomen van de afgelopen drie jaar telt mee bij de hypotheekverstrekking. Als het laatste jaarinkomen lager is dan dat gemiddelde, geldt het laatste inkomen als maximum. Korter dan drie jaar zelfstandig? Dan is een prognose van een deskundige verplicht . Korter dan een jaar zelfstandig? Dan is geen financiering mogelijk. Tussen één en twee jaar zelfstandig? Dan geldt 75% van het gemiddeld jaarinkomen als uitgangspunt. Als de prognose lager is dan dit gemiddelde, telt de prognose als maximum. Tussen twee en drie jaar zelfstandig? Dan geldt 90% van het gemiddeld jaarinkomen als uitgangspunt, met de prognose als maximum.  
 
 
AEGON
De gemiddelde inkomsten over de laatste drie kalenderjaren gelden als uitgangspunt. Korter bezig? Dan moet dit worden aangevuld met een onderbouwde prognose van een deskundige. Met NHG? Dan gelden de normen van NHG. Zonder NHG: maximaal 80% van de marktwaarde.  
Argenta
Het gemiddelde inkomsten van de laatste drie jaar is het uitgangspunt, met als maximum het laatste jaarinkomen. Met NHG: verstrekking op basis van normen NHG. Zonder NHG: maximaal 65% van de marktwaarde van de woning is het uitgangspunt.  
 
 
ASR
Op basis van de jaarcijfers van de laatste drie jaar. Afhankelijk van de kwaliteit van de jaarcijfers en eventuele conjunctuurinvloeden: maximaal 80% tot 100% van het inkomen geldt als uitgangspunt. Als er sprake is van een hypotheek met NHG, gelden de NHG- normen.
 
BLG
Hypotheekverstrekking op basis van 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar.  
 
 
Centraal Beheer
Drie kalenderjaren zelfstandig. Door accountant (NBA of NOAB) ingevuld formulier ‘Verklaring Zelfstandigen’. Is er geen Verklaring Zelfstandigen mogelijk dan jaarrekeningen/belastingaangiften van de laatste drie kalenderjaren. Uitgangspunt is gemiddelde nettowinst over de laatste drie kalenderjaren, met als maximum de nettowinst van het laatste kalenderjaar. Voor NHG-aanvragen gelden NHG voorwaarden.  
 
 
Florius
Zie ABN AMRO.  
 
 
Hypotrust
Afhankelijk van hypotheekvorm, branche en cijfers.  
 
 
ING
Op basis van drie boekjaren (tenminste twee jaarrekeningen) en één aangifte inkomstenbelasting. Voor starters wordt aanvullende informatie gevraagd zoals ondernemersplan, prognose, cv, opgave orderportefeuille. Gemiddelde inkomen voor starters op basis van 80% van het prognose-inkomen.  
 
 
Lloyds Bank
Hypotheekverstrekking op basis van volledige jaarrekeningen van de laatste drie jaar, aangiften en aanslagen inkomstenbelasting in de laatste drie jaar, prognose lopend boekjaar en recent uittreksel handelsregister. Maximaal 80% marktwaarde van de woning kan worden gefinancierd. Zzp’ers in de horeca kunnen geen hypotheek krijgen.  
 
 
MoneYou
Geen hypotheek aan ondernemer  
 
 
Munt Hypotheken
NHG? Dan hypotheekverstrekking op basis van 100% van het inkomen. Geen NHG? Dan op basis van 70% van het inkomen.  
 
 
Nationale Nederlanden
Zowel voor NHG als niet NHG geldt: de ondernemer moet minimaal drie jaar zelfstandig zijn. Gemiddelde inkomen moet in twee van de drie jaar gerealiseerd zijn, tot maximaal het inkomen van het laatste jaar. Gemiddelde inkomen wordt voor 90% meegeteld.  
 
 
Obvion
Gemiddeld inkomen van de laatste drie jaren geldt als uitgangspunt, met het laatste inkomen als maximum. Tenminste twee jaar zelfstandig? Dan aanvullen met een prognose.  
 
 
Rabobank
Stabiel inkomen wordt vastgesteld op basis van een inkomensverklaring, op basis van jaarrekeningen van de laatste drie jaar. Starters vanaf 1 jaar actief: aanvullen met prognose deskundige.  
 
 
SNS
Op basis van het gemiddelde van de laatste drie boekjaren (cijfers, belastingaangiften en aanslagen). Het inkomen van het laatste boekjaar geldt als maximum.  
 
 
Regiobank
Zie SNS  
 
 
Syntrus Achmea
De gemiddelde netto winst van de laatste drie kalenderjaren geldt als uitgangspunt, met als maximum het laatste jaarinkomen. Het lopende jaar moet in lijn zijn met de voorgaande jaren.  
 
 
Tellius Hypotheken
Zie Syntrus  
 
 
Triodos Bank
Op basis van drie volledige kalenderjaren.  
 
 
Woonfonds
Drie kalenderjaren zelfstandig. Door accountant (NBA of NOAB) ingevuld formulier ‘Verklaring Zelfstandigen’. Is er geen Verklaring Zelfstandigen mogelijk dan jaarrekeningen/belastingaangiften van de laatste drie kalenderjaren. Uitgangspunt gemiddelde nettowinst over de laatste drie kalenderjaren, met als maximum de nettowinst van het laatste kalenderjaar. Voor NHG-aanvragen gelden NHG voorwaarden.  

D66 en VVD de grootste onder ZZP'ers

Gepubliceerd op 23-03-2015

D66 en VVD zijn de grote winnaars onder de zzp’ers met respectievelijk 21 en 25 zetels. Dat blijkt uit een peiling welke is uitgevoerd door POOQ.nl, een platform met meer dan 15.000 zzp'ers.

Als mogelijke coalitie hebben de VVD en D66 gezamenlijk een monsterscore van 46 zetels van de mogelijk 75 zetels in de eerste kamer. Een afgetekende overwinning onder de zzp’ers.

| Create infographics

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15