Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

1.2 POOQ: POOQ

1.3 Website: de door de POOQ op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres www.pooq.nl

1.4 Zzper: de freelancer, zzp'er, kleine zelfstandige die als natuurlijke persoon en/of rechtspersoon diensten aanbiedt op de site van POOQ.

1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die van de diensten van een zzp'er op de site van POOQ gebruik wenst te maken alsmede de faciliteiten voor werving.

1.6 Gebruiker: de opdrachtgever en/of zzper die zich registreert op de website van POOQ en mogelijkerwijs gebruik maakt van de aangeboden diensten.

1.7 Diensten: een door POOQ aangeboden dienst, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van, en reageren op, een opdracht op de website, respectievelijk een abonnement tot het verkrijgen van toegang tot de op de site geëxploiteerde diensten en het plaatsen van bedrijfsinformatie et cetera.

1.8 Account: na voltooiing van het registratieproces aan de Gebruiker toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de Gebruiker zich toegang tot het systeem van POOQ kan verschaffen voor het plaatsen van diensten c.q. het plaatsen van opdrachten.

1.9 Opdracht: een door opdrachtgever geplaatste uiting op de website.

Artikel 2 | Algemeen

2.1 POOQ is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.pooq.nl opdrachtgevers en zzpers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van POOQ en op alle overeenkomsten tussen POOQ,de zzper en opdrachtgever.

2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 POOQ heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 14 (veertien) dagen na bekendmaking op de website of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3 | Inwerkingtreding, duur en looptijd overeenkomst

3.1 Een overeenkomst treedt in werking door digitale aanmelding via de website door de Gebruiker en de digitale bevestiging daarvan door POOQ.

3.2 POOQ heeft altijd het recht om zonder opgave van reden een aanmeldingsverzoek te weigeren.

3.3 De Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te

controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna onverwijld aan POOQ te melden c.q. op het account aan te passen.

3.4 De overeenkomst met de Gebruiker gaat in op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Het premium lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 3- of 12 maanden.

Artikel 4 | Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro's (€), exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website.

4.2 POOQ brengt de door Gebruiker verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur danwel via iDeal.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum geschieden.

4.4 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt: I. heeft POOQ het recht, voor elke aan de Gebruiker verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van ten minste € 10,00 ter zake administratiekosten bij de Gebruiker in rekening te brengen. POOQ zal dit op de factuur vermelden.
II. Indien de Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de Gebruiker naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €249,00, die in rekening is gebracht aan de Gebruiker.

4.5 POOQ behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. POOQ zal een dergelijke tariefherziening minstens dertig (30) dagen van tevoren op de website plaatsen. Indien opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende dertig (30) dagen na bekendmaking op de website het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van dertig (30) dagen heeft beëindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

Artikel 5 | Rechten & verplichtingen van de Gebruiker m.b.t. gegevens / lidmaatschap

5.1 De Gebruiker heeft toegang tot zijn eigen account en alle op de website beschikbare informatie. De Gebruiker kan vanuit zijn account rechtsgeldig zijn diensten aanbieden en/of opdrachten, forumberichten plaatsen op de website.

5.2 Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan POOQ dienen te worden verstekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Gebruiker dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de website en de diensten af te nemen.

5.3 Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste gegevens en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van POOQ. Door het plaatsen van de gebruikers gegevens, de opdracht en/of bedrijfsinformatie geeft Gebruiker POOQ toestemming deze gegevens op de website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van diensten.

5.4 POOQ behoudt zich het recht voor de teksten van gepubliceerde gegevens en/of bedrijfsinformatie in te korten of te wijzigen. POOQ behoudt zicht tevens het recht voor opdrachten en/of informatie van de Gebruiker te weigeren of te verwijderen van de website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
I. de opdracht en/of bedrijfsinformatie is onjuist en/of onvolledig;
II. de opdracht en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
III. de opdracht en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving,
waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code.

5.5 POOQ heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inkomstenderving en alle overige kosten door ongeautoriseerd gebruik, en alle andere vormen van misbruik van het account aan de Gebruiker in rekening te brengen.

5.6 De Gebruiker zal zich altijd onthouden van oneigenlijk gebruik van het lidmaatschap, de website en de gegevens waartoe middels het account en/of de website toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval verstaan: het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e- mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan de bezoekers van de website, ook wel 'spammen' genoemd; bezoekers van de Website benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij de website heeft aangemeld; het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van POOQ, ook wel 'spideren' of 'harvest' genoemd.

5.7 Indien POOQ een redelijk vermoeden heeft van onrechtmatig gebruik door de Gebruiker, dan is de Gebruiker POOQ zonder rechtelijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 450,00 (vierhonderd vijtig EURO) per gebeurtenis.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

6.1 POOQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de website (alsmede van de samenwerkende websites), of tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

6.2 POOQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website (alsmede van de samenwerkende websites) en/of de diensten door de Gebruiker of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen. De Gebruiker vrijwaart POOQ voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.

6.3 POOQ sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website (alsmede van de samenwerkende websites) en/of de diensten door opdrachtgever. Meer in het bijzonder zal POOQ in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van POOQ, waaronder de website, door een derde.

6.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of eenzijdige grove schuld van POOQ of haar ondergeschikten.

Artikel 7 | Spam

7.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van zzp'ers, opdrachtgevers en/of intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete opdracht. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
I. het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS,

MMS, post of anderszins met zzp'ers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voor zover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete opdracht;
II. het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een opdrachtgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een advertentie;
III. iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; e-mailadressen van zzp'ers, opdrachtgever en/of intermediairs te verzamelen om welke reden dan ook.

7.2 Indien opdrachtgever (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van POOQ om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 8 | Geheimhouding

8.1 De Gebruiker erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van mede Gebruikers en/of POOQ. Gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Gebruiker zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Gebruiker of POOQ. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.

Artikel 9 | Onderhoud

9.1 POOQ is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding jegens POOQ ontstaat.

Artikel 10 | Garantie

10.1 POOQ heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. POOQ garandeert echter niet: I. dat de zzp'er bevoegd is een eventuele overeenkomst met opdrachtgever te sluiten;
II. dat de informatie op de website juist, en volledig is, waaronder mede verstaan de door de Gebruiker opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de eventuele cv's;
III. dat de zzp'er daadwerkelijk een overeenkomst met opdrachtgever zal sluiten;
IV. dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
V. dat de systemen van POOQ vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 11 | Vrijwaring

11.1 Gebruiker vrijwaart POOQ volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met door hem geplaatste opdracht en/of bedrijfsinformatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende opdracht en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12 | Verwijzingen

12.1 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. POOQ heeft geen zeggenschap over deze websites. POOQ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen POOQ en Gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage.