Privacy verklaring

U wordt verzocht de hiernavolgende privacy verklaring zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. HET PLATFORM

www.pooq.nl (hierna te noemen POOQ) is een online platform waar geregistreerde opdrachtgevers opdrachten plaatsen, geregistreerde professionele opdrachtnemers kunnen vervolgens reageren op de geplaatste opdrachten. Geregistreerde opdrachtgevers kunnen tevens de juiste kandidaat vinden voor een opdracht door geplaatste CV's van opdrachtnemers te bekijken.

2. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

POOQ gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. POOQ houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

3.KLANTGEGEVENS

Om u goed van dienst te kunnen zijn legt POOQ gegevens van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vast. Tenzij door u anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. Het is echter mogelijk dat POOQ bepaalde gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. POOQ zal dit alleen doen wanneer hier de juiste (gerechtelijke) procedure is gevolgd.

4. COOKIES

POOQ maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om onze website te helpen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website is volledig anoniem en blijft maximaal 2 jaar op uw computer in uw webbrowser aanwezig.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw webbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Een andere mogelijkheid is dat u een plug-in voor uw webbrowser installeert om aan te geven dat er geen informatie over uw websitebezoek mag worden verzonden naar Google.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Zie voor meer informatie: http://www.google.com/analytics/tos.html

5. DOEL VAN GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

POOQ verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van POOQ worden waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u verwacht. POOQ zal die gegevens uitsluitend gebruiken voor het door u aangegeven betreffende doel.

6. LINKS MET ANDERE WEBSITES

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat POOQ geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. POOQ aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud.
De voorwaarden en privacy verklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacy verklaring die voor de website van POOQ geldt.

7. BEVEILIGING GEGEVENS

POOQ respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van POOQ. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van POOQ, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. POOQ spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. POOQ is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via onrechtmatige programma's of bestanden verspreide virussen of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan POOQ.

8. ALGEMENE VOORWAARDEN

POOQ hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met POOQ evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.

9. MISBRUIK

Wanneer er naar het oordeel van POOQ sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de website, dan kan POOQ bepaalde ip-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot het platform en de website ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, is POOQ gerechtigd de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan POOQ overgaan tot aangifte

10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter

POOQ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.

Partners

Via de onderstaande POOQ partners bieden we vele voordelen


Wat ZZP’ers over ons zeggen